fbpx

GENERELLE REGLER OG BETINGELSER

Nedenfor er gengivet de generelle regler for bekræftelse og afbestilling ved arrangementer på Pakhuset Braunstein.

Reglerne tjener til sikkerhed for, at vi alle er enige, og at risikoen for misforståelser minimeres.

Generelle regler for bekræftelse og afbestilling af arrangementer på Pakhuset Braunstein

Enhver reservation eller aftale om arrangement skal foreligge skriftligt.

Enhver afbestilling eller ændring i forhold til den oprindelige bestilling skal ligeledes ske skriftligt og rettidigt i henhold til de gældende tidsfrister for arrangementet.

Reservation og bestilling

Arrangementets indhold, omfang, ydelser, tidspunkt og varighed og antal kuverter vil fremgå af fremsendt bekræftelse. Af bekræftelsen vil fremgå lokaleleje og arrangements samlede varighed. Alle priser opgives inkl. moms.
Senest to uger efter fremsendelse af bekræftelse skal Pakhuset Braunstein have modtaget betaling fra kunden på lokalelejen og bekræftelsen i underskrevet stand. Modtages aftalen og betalingen ikke inden for denne tidsfrist, bortfalder reservationen/aftalen i sin helhed.

Senest 8 uger inden arrangementets afholdelse aftales menu og dermed den aftalte kuvertpris, drikkevarer og anden servering samt særligt aftalte ydelser. Pakhuset Braunstein fremsender herefter en opdateret bekræftelse med budgetteret pris.

Senest 2 uger inden arrangementets afholdelse skal kunden fremsende tidsplan, program for arrangementets afvikling. Eventuel optræden, pauser og lignende, der har betydning for tilrettelæggelse og afvikling af arrangementet, skal ligeledes fremgå. 

Afbestilling

Afbestilling af hele arrangementet kan rettidigt ske skriftligt senest 6 uger før afholdelse. Depositum på lokalelejen tilfalder Pakhuset Braunstein.

 Afbestilles hele arrangementet efter denne frist, har Pakhuset Braunstein krav på en erstatning, svarende til 65 % af kuvertprisen.

Reduktion eller ændring af kuvertantal

Indtil 6 uger før arrangementet kan der reduceres i kuvertantallet som følger:

Efter 6 uger og til og med 2 uger før arrangementet kan der reduceres op til 20 % af det oprindeligt bestilte kuvertantal.
Efter 2 uger og indtil 1 uge før arrangementet kan der reduceres op til 10 % af det oprindeligt bestilte antal kuverter.
 
Kuvertprisen er baseret på varighed og antal gæster, og den endelige kuvertpris reguleres derfor i forhold til det faktiske antal gæster. Reduceringer ud over de nævnte intervaller faktureres med 65 % af den endelige kuvertpris.
 
Ved reducering af kuvertantal senere end 1 uge før arrangementet faktureres de reducerede kuverter til fuld pris.
 
Opjustering af kuvertantal senest 3 dage før arrangementet.
 
Pakhuset Braunstein kan ved forevisning af regning kræve, at ydelser fra tredjemand, der ikke kan afbestilles, for eksempel musik, særlige indlejninger og lignende, betales, uanset om arrangement er afbestilt rettidigt.
 
Ved manglende fremmøde (no show) har Pakhuset Braunstein krav på fuld betaling for arrangementet.

Reservationsgebyr og depositum

Når endelig reservation/aftale om arrangement foreligger, betales reservationsgebyr på lokalelejen som depositum.

Depositum fratrækkes den endelige afregning.For reservationsgebyr og depositum er der en betalingsfrist på 14 dage efter forfald. Overholdes fristen ikke, er Pakhuset Braunstein berettiget til at annullere den indgåede aftale.

Annullering fra Pakhuset Braunstein

I tilfælde af aflysning eller omplacering foranlediget af Pakhuset Braunstein, kan kunden kræve at blive holdt skadesløse for samtlige dokumenterede omkostninger i den forbindelse.

Endelig afregning og betaling

Endelig faktura fremsendes umiddelbart efter arrangementet til den aftalte pris eller efter opgørelse baseret på det faktiske forbrug og de budgetterede enhedspriser.

Afregning i forbindelse med for sen afbestilling eller reduktion af kuvertantal fremsendes ved begivenhedens indtræden eller senest efter arrangements afholdelse eller den aftalte arrangementsdato.

Faktura forfalder til betaling 8 dage efter fremsendelse.

Renter og rykkergebyr

Ved manglende betaling opkræves rykkergebyr efter gældende satser.

Ved for sen betaling opkræves renter fra forfaldsdato til betaling sker. For kunder der hovedsageligt handler udenfor sit hverv, udgør den årlige rente den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 5 pct. For kunder der har indgået aftalen som et led i sit hverv, udgør renten 2 pct. pr. påbegyndt løbende måned.

Reklamation

Enhver reklamation eller krav om godtgørelse skal meddeles Pakhuset Braunstein snarest muligt og senest en uge efter arrangementet.

Forbehold for prisændring
Der tages forbehold for prisændringer som følge af nye/ændrede skatter og afgifter, overenskomstændringer og ved væsentlige ændringer i råvarepriser og lignende.

Force majeure

Ved strejke, lockout, ildløs, forstyrrelser i el- og gasleverancer, begrænsninger i leverancer af produkter eller andre ekstraordinære forhold, der ligger udenfor Pakhuset Braunsteins kontrol, er Pakhuset Braunstein berettiget til annullering, indskrænkning eller ændring i arrangementet uden erstatningspligt over for kunden.

Voldgift

Uoverensstemmelser i forbindelse med fortolkningen og anvendelsen af disse bestemmelser afgøres ved voldgift, jf. lov om voldgift.

Den part, der ønsker sagen for voldgift, indgiver begæring herom til HORESTA, der efter at have modtaget begæringen snarest muligt udpeger en voldgiftsmand til at repræsentere Pakhuset Braunstein.

Senest 14 dage efter, at den anden part har fået meddelt, at den pågældende voldgiftsmand er udpeget, skal den anden part udpege sin egen voldgiftmand. Overholdes fristen ikke, er HORESTA berettiget til at udpege begge voldgiftsmænd.

Voldgiftsmændene udpeger selv en uvildig opmand, der skal være jurist.